Geologiset sijoituspaikkatutkimukset

Geologisissa sijoituspaikkatutkimuksissa paikanvalintaprosessissa tai muutoin ennalta valituilla kohteilla tehdään monipuolisesti kallioperään- ja maaperään sekä pohjavesiolosuhteisiin kohdistuvia tutkimuksia.

Tutkimukset suunnitellaan projektille asetettujen turvallisuusvaatimusten (voimalaitoslaitospaikka, voimalaitosjätteen varasto, käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus) ja olemassa olevan tiedon pohjalta. Silloin, kun paikanvalintaa tehdään useamman ehdokkaan joukosta, tutkimukset etenevät vaiheittain ja tuloksia vertaillen. Perusperiaatteena on, että kohteita karsitaan ja jatkoon valituilta kerätään entistä yksityiskohtaisempaa tietoa.

Tavoitteena on kustannustehokkaasti osoittaa, että lopulliseen valintaprosessiin päätyvät kohteet täyttävät paikanvalinnan geologiset kriteerit. Valinnassa yhtenä osa-alueena on myös kohteen rakennettavuus ja sen kustannusten arviointi, joten kerätyn lähtötiedon tulee olla riittävää myös alustavan laitossuunnittelun pohjaksi.

Viranomaisten hyväksymän paikanvalinnan jälkeen yksityiskohtaisia paikkatutkimuksia jatketaan luvituksia ja turvallisuusarviointia sekä laitoksen suunnittelua ja käyttöä varten projektin eri vaiheissa. Tyypillisesti geologisia tutkimuksia tehdään eri mittakaavoissa alkaen alueellisesta tutkimuksesta, jota vähitellen tarkennetaan varsinaiseen rakennuspaikkaan.

Voimalaitoskohteilla geologiset tutkimukset käytännössä päättyvät, kun ydinvoimalan rakentaminen alkaa. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksessa geologisen tiedon keruu ja analysointi jatkuu kuitenkin koko sen toiminta-ajan. Niiden tavoitteena on arvioida tuotantoon suunniteltujen kalliolohkojen soveltuvuutta loppusijoitukseen, ohjata suunnittelua ja rakentamista sekä varmistaa, että louhitulle tilalle saavutetaan korkea käyttöaste.

Sijoituspaikkatutkimusten eri vaiheissa kootaan aiemmin tuotettua aineistoa ja tuotetaan uutta tarvittavaa geologista tietoa. Soveltuvuusarvioinnin sekä suunnittelu- ja rakennustyön tarpeiden lisäksi tietovaranto toimii ympäristövaikutusten vertailuaineistona, paikan monitoroinnin tukena ja jatkuvasti päivitettävän turvallisuusanalyysin lähtöaineistona. Tieteelliseen tutkimustietoon perustuva työ on myös edellytyksenä viranomaisvaatimusten täyttymiselle ja perusta projektin onnistuneelle toteutukselle.

Palvelun sisältö

 • Geologisten ja geofysikaalisten tutkimuksen suunnittelu
 • Tutkimustyön koordinointi osana koko hanketta
 • Geologiset ja geofysikaaliset paikkatutkimukset
 • Pohjavesitutkimukset
 • Tulkinta ja mallinnus (esim. geologiset 3D mallit, hydrogeokemia)
 • Mineralogiset tutkimukset
 • Analyysipalvelut
 • Rakennettavuusselvitykset
 • Raportointi ja tiedonhallinta

Miten hyödyt?

 • Saat laajaan kokemukseen ja tieteelliseen osaamiseen perustuvaa apua geologisiin paikkatutkimuksiin riippumattomalta asiantuntijalta.
 • Saat saman katon alta kaikki tarvittavat geologiset tutkimuspalvelut.
 • Viranomaisvaatimukset edellyttävät rakennuspaikan perusteellista ja laadukasta tutkimustyötä.