Hållbara kiselalgpreparat

Sammanfattning av materialets innehåll:Hållbara preparat för mikroskopundersökning
Ursprungligt användningssyfte:Med hjälp av prover på kiselalger utreds vattendragets historia och utveckling, inklusive vattenkvaliteten.
Geodatatjänst för materialet:
Analyseringsuppgifter för materialet:
Volym:över 18 000
Upplösning (provtäthet):Platsbunden
Omfattning:Oregelbunden, platsbunden
Provtagningsår (tidsreferens):1933-2003
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:
Identifiering av provet:provkod (geolog, år, nummer) och plats
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Kuopio
Nyckelord:bioindikatorer, kiselalger, klimatförändring, vattendrag
Historik:
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020