Gå till innehåll

Forskningsmaterial 

Under våra över 130 verksamhetsår har en stor uppsättning olika forskningsmaterial samlats hos Geologiska forskningscentralen, som kompletterats med material som överlåtits till oss från andra organisationer. En del av materialet (slutrapporter, färdiga kart- och geodataprodukter etc.) kan laddas ner i vår Sök- och nedladdningstjänst (https://hakku.gtk.fi), till största delen gratis.

Provmaterial

Vid geologisk forskning och bedömning av råvaruresurser tas även ett stort antal fysiska prover. En del av detta material sparas för senare användningsbehov. Mät- och analysinformation som grundar sig på de ursprungliga provtagningsbehoven finns lagrad i GTK:s datalager. Inom vissa gränser har även utomstående såsom forskare och gruvföretag tillgång till det här provtagningsmaterialet.

För att få tillgång till materialet krävs ett aktivt avtal med GTK. Frågor om möjligheter för att använda materialet kan ställas till adressen geodata@gtk.fi.

Analyspulver av berggrundsprover

Processerade stenpulver av olika berggrundsprover (t.ex. borrkärnor, delar av stenar och hela stenar) för kemiska analyser. Innehåller bl.a. litogeokemiskt material.

Läs mer

Åldersprover på berggrunden

Hela delar av stenar och separeringsprodukter som uppkommit då de processerats. Fastställande av den geologiska åldern för sten.

Läs mer

Typprover från berggrundskartläggning

Prover på delar av stenar från ytan av berg i dagen som vanligtvis är tagna med stenhammare, för utarbetande av en karta över berggrunden. Prover tas av såväl typiska bergarter för området som av kuriositeter som man vill undersöka närmare.

Läs mer

Prover för mikroskopiering från berggrundsundersökning och -kartläggning

Tunna stenskivor som släpper igenom ljus producerade för mikroskopiska undersökningar.

Läs mer

Mineral- och stenartssamlingen

Inhemska och utländska prover på mineraler, stenarter, ädelstenar, smyckesstenar, fossiler, meteoriter och jordarter. Dessutom ingår en omfattande samling imitationer av originaldiamanter och -guldkorn.

Läs mer

Prover från morängeokemi

Proverna är fältkombinationsprover, och de är i princip ämnade för att fastställa de kemiska egenskaperna hos moränmaterial för malmprospektering och miljöforskning.

Läs mer

Hållbara kiselalgpreparat

Hållbara preparat för mikroskopundersökning. Med hjälp av prover på kiselalger utreds vattendragets historia och utveckling, inklusive vattenkvaliteten.

Läs mer

Pollenpreparat

Utgörs utöver en referenssamling med pollen av en modellsamling och prover från olika beställda undersökningar. Pollenproverna används för att utreda utvecklingen av klimatet och växtligheten under och efter istiden.

Läs mer

Arkiv för borrkärnor

Fasta stenprover som tagits av berggrunden med borrprovtagningsutrustning för malmprospektering, bergbyggande och övrig undersökning av berggrunden.

Läs mer

Prover från torvundersökningar

Torvprover för laboratorieanalyser av torvar som undersökts. Användningssyftet är att undersöka klimatförändringen, hög förädlingsgrad av torv i produkter och kolbalansen i myrar.

Läs mer

Kontakta oss

     

    Fälten märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

    Genom att fylla i och skicka detta formulär intygar du att du har läst vår dataskyddsbeskrivning.