Prover från torvundersökningar

Sammanfattning av materialets innehåll:Torvprover för laboratorieanalyser av torvar som undersökts.
Ursprungligt användningssyfte:Fastställande av den undersökta myren och dess torv (typ av myr, torvarter, torvens fysikaliska egenskaper, lämplighet för torvproduktion, användbarhet för olika syften). Informationen har publicerats i kommunala torvundersökningsrapporter, där allmänna uppgifter om varje undersökt myr presenteras som deras lämplighet för bl.a. produktion av energi-, växt- och miljötorv samt skyddsändamål. I dag är användningssyftet att undersöka klimatförändringen, hög förädlingsgrad av torv i produkter och kolbalansen i myrar.
Geodatatjänst för materialet:Torvräkenskaper Undersökta torvområden
Analyseringsuppgifter för materialet:Av vart och ett av proverna i förrådet har redan vissa analyser utförts, som är sparade i databaserna. Torvens analysinformation är avgiftsbelagd.
Volym: cirka 160 000 st.
Upplösning (provtäthet):Platsbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från år 1975 framåt
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Proverna har torkats och förpackats i minigrip-påsar (cirka 100 g/prov). Cirka 100 påsar i plastlådor.
Identifiering av provet:Provkod (forskare, år, löpande nummer) och myrens namn
Resursens adress:Provtagningspunkter på kartan: http://gtkdata.gtk.fi/Turvevarojen_tilinpito/index.html
Materialets förvaringsplats:Kuopio
Nyckelord:torv, myr, klimatförändringar, kolbalans, askhalt, förmultning, energitorv, växttorv, växtplatstyp
Historik:http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/turvevarojen_tilinpitotiedot.html, http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/tutkitut_turvealueet.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020