Typprover från berggrundskartläggning

Sammanfattning av materialets innehåll:Prover på delar av stenar från ytan av berg i dagen som vanligtvis är tagna med stenhammare, för utarbetande av en karta över berggrunden. Prover tas av såväl typiska bergarter för området som av kuriositeter som man vill undersöka närmare.
Ursprungligt användningssyfte:Fastställning av stenarten, där även andra metoder används som stöd, såsom mikroskopisk granskning (tunnslipar) och kemiska analyser (pulver).
Geodatatjänst för materialet: Berggrundsobservationer
Analyseringsuppgifter för materialet:Det finns vanligtvis ett observationsformulär för provtagningsplatsen i GTK:s forskningsarkiv. De senaste observationsuppgifterna är sparade i berggrundsdatabasen. De har gjorts sedan 1950-talet och mer systematiskt sedan 1980-talet. Av proverna har ofta tunnskivor som släpper igenom ljus skapats för undersökning av den mineralogiska sammansättningen med mikroskop samt kemiska analyser.
Volym:cirka 150 000
Upplösning (provtäthet):Oregelbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från 1940-talet
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Stenprover (delar av stenar) förpackade i plast- eller trälådor
Identifiering av provet:Provnummer (geologisk kod, år, löpande nummer)
Resursens adress:
Materialets förvaringsplats:Arkiv över borrkärnor
Nyckelord:geologi, berggrund, kartläggning, prover
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/bedrock_observations.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:15.1.2020