Hanteringen av miljökonsekvenserna av sura sulfatjordar

Omfattande markberedningsåtgärder påverkar grundvattnet och transporten av vattnet från ett område till ett annat. En sur sulfatjord består av skiktat, svavelhaltigt jordmaterial som orsakar försurning i miljön när det oxideras.

Oxidering kan ske till följd av att grundvattennivån sjunker, vilket gör att sediment som innehåller sulfider kommer i kontakt med syre. Detta förorsakar en kemisk process som försurar den omgivande jorden. När jordens pH sjunker ökar urlakningen av metaller i vattnet till det flerfaldiga. I värsta fall gör försurningen och den ökade förekomsten av metaller i vattnet att många organismer inte kan leva i omgivningen.

De potentiella negativa miljökonsekvenserna av sura sulfatjordar ska beaktas vid planeringen av verksamheten och markanvändningen. GTK:s forskning kring sulfatjordar styr markanvändningen på så sätt att sediment som kan innehålla risker störs så lite som möjligt och att hållbara alternativ, metoder och materiallösningar främjas vid byggande.

Tjänsten hjälper kommuner att fatta planläggningsbeslut och aktörer att uppfylla miljötillståndsvillkoren. Det gemensamma målet är att genomföra principerna för hållbar utveckling.

Tjänstens innehåll

  • Planering av undersökningen tillsammans med kunden, beaktande miljötillståndets krav
  • Terrängkartläggning och analystjänster
  • Rapportering och vid behov skadeförebyggande åtgärder
  • Undersökningen rapporteras med kartprodukter och skriftligen
  • Vid behov görs en förundersökning och kartläggningsplan

Fördelar för dig

  • Du vet vilken inverkan sura sulfatjordar har på din verksamhet.
  • Du kan fatta beslut om projektet där riskerna och miljökonsekvenserna är minimerade.
  • Din verksamhet uppfyller miljötillståndskraven.