Happamien sulfaattimaiden ympäristövaikutusten hallinta

Laajamittaiset maanmuokkaustoimenpiteet vaikuttavat pohjavesiin ja veden kulkeutumiseen maa-alueelta toiselle. Hapan sulfaattimaa on rikkipitoista kerrostunutta maa-ainesta, joka aiheuttaa hapettuessaan happamuusongelmia ympäristössä.

Hapettumisen taustalla voi olla esimerkiksi pohjaveden tason lasku, jonka seurauksena sulfidipitoiset sedimentit joutuvat kosketuksiin hapen kanssa. Tämä johtaa kemialliseen prosessiin, joka happamoittaa ympäröivän maaperän. Maaperän pH-arvon laskiessa metallien liukeneminen veteen moninkertaistuu. Pahimmillaan happamoituminen ja veden metallipitoisuuden nousu tekee ympäristöstä monille eliöille elinkelvottoman.

Happamien sulfaattimaiden potentiaalisesti aiheuttamat ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon toiminnan ja maankäytön suunnittelussa. GTK:n sulfaattimaiden tutkimus ohjaa maankäyttöä siten, että potentiaalisesti riskin sisältäviä sedimenttejä häiritään mahdollisimman vähän ja rakentamisessa suositaan kestäviä vaihtoehtoja, menetelmiä ja materiaaliratkaisuja.

Palvelu auttaa kuntia kaavoituspäätösten tekemisessä ja toimijoita ympäristöluvan ehtojen täyttämisessä. Jaettu tavoite on kestävän kehityksen periaatteiden toteuttaminen.

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu asiakkaan kanssa, ympäristöluvan vaatimuksien huomioiminen
  • Kohteellinen maastokartoitus ja analyysipalvelut
  • Raportointi ja tarvittaessa haittoja ehkäisevät toimenpiteet
  • Tutkimus raportoidaan sekä karttatuotteina että kirjallisesti
  • Tarvittaessa toteutetaan esiselvitys ja kartoitussuunnitelma

Miten hyödyt?

  • Tunnet happamien sulfaattimaiden vaikutuksen toimintaasi.
  • Osaat tehdä projektia koskevia päätöksiä, joissa riskit ja vaikutus ympäristölle on minimoitu.
  • Läpäiset ympäristöluvan edellyttämät toiminnan ehdot.