Grundvattenbalansen i gruvor

Gruvornas effekter på vattendragen är en kritisk faktor med tanke på miljön, samhället och gruvoperatörens verksamhet. I värsta fall kan bristfälligt planerade projekt äventyra hela projektet.

Undersökning kring grundvattenbalansen i gruvor är krävande och förutsätter fördjupad geofysisk kompetens och en heltäckande forskningsmetodologi som tar hänsyn till en stor mängd variabler.

GTK:s grundvattenbalansundersökningar tar ställning bl.a. till följande: Effekterna av stenbrottets dränering på närliggande områden, lokalisering av krosszoner, stenbrottets stabilitet, hantering av vattenåtervinningen, dimensionering av reningsbehoven och spridning av skadliga ämnen. GTK är en oberoende, ledande expert i branschen.

Grundvattenundersökningar är en förutsättning för att ett projekt ska beviljas miljötillstånd. Dessutom ger GTK:s undersökning information som gör det möjligt att förutse exceptionella situationer och planera metoder för att åtgärda dem. En tillräckligt omfattande och detaljerad undersökning visar också för dem som bor i närheten av gruvan och för företagets intressenter att företaget agerar på ett ansvarsfullt sätt.

Tjänstens innehåll

  • Utredning av strömningen av grundvatten i jordmånen och berget till stenbrottet eller bassängen samt grundvattenbalanserna. Option: ytvattenbalans
  • Utredning av befintliga grundvattenrör och hål i berget samt deras lämplighet för mätning
  • Hydraulisk mätning av grundvattenzonen, hålens hydrogeologiska egenskaper
  • Beräkning av strömningen och strömningsriktningarna, homogen miljö/heterogen miljö
  • Kvalitativ hydrogeologisk bedömning
  • Bedömning av miljörisken
  • Rapportering: Option: hydrogeologisk undersökning (geofysik, geokemi/isotoper, strömnings- och transportmodellering)

Fördelar för dig

  • Du är förtrogen med ditt gruvprojekt och dess konsekvenser för miljön. Du kan informera om dem med stöd av forskningsbaserad information.
  • Du känner till riskområdena och kan följa upp omständigheter som påverkar dem och förbereda dig för problemsituationer.
  • Du säkerställer att ditt projekt beviljas miljötillstånd.