Kaivosten pohjavesitaseet

Kaivosten vesistövaikutukset ovat ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja kaivosoperaattorin toimintakyvyn kannalta kriittinen tekijä. Puutteellisesti suunnitellut projektit voivat vaarantaa huonoissa tapauksissa koko hankkeen jatkumisen. 

Kaivosten pohjavesitaseeseen liittyvä tutkimustyö on vaativa alue, joka vaatii syvällistä geofysiikan osaamista ja kokonaisvaltaista, lukuisia muuttujia huomioivaa, tutkimusmetodologiaa.  

GTK:n pohjavesitasetutkimus ottaa kantaa mm. seuraaviin alueisiin: Louhoksen kuivanapitopumppauksen vaikutus lähialueille, ruhjevyöhykkeiden paikantaminen, louhoksen stabiilisuus, veden kierrätyksen hallinta, puhdistustarpeiden mitoittaminen ja haitallisten aineiden leviäminen. Vahvuutenamme palvelun tarjoajana on johtava asiantuntijuus ja riippumaton asema.  

Pohjavesitutkimusten tekeminen on edellytyksenä ympäristöluvan saannille. Luvan saannin lisäksi GTK:n tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla pystytään ennakoimaan poikkeustilanteita ja miettimään jo ennalta sopivat keinot niihin vastaamiseen. Riittävän laaja ja seikkaperäinen tutkimus on myös kaivoksen ympäristössä asuville ihmisille ja omille sidosryhmille osoitus vastuullisesta toimintatavasta.  

Palvelun sisältö 

  • Maaperän tai kalliopohjaveden virtaaman ja taseen selvitys louhokseen tai altaaseen. Optio: pintavesitase  
  • Olemassa olevien pohjavesiputkien ja kallioreikien selvitys ja niiden soveltuvuus mittauksiin  
  • Hydrauliset mittaukset pohjavesivyöhykkeestä, reikien hydrogeologiset ominaisuudet  
  • Virtaaman ja virtaussuuntien laskenta, homogeeninen ympäristö/heterogeeninen ympäristö 
  • Kvalitatiivinen hydrogeologinen arviointi  
  • Ympäristöriskin arviointi 
  • Raportointi. Optio: hydrogeologinen tutkimus (geofysiikka, geokemia/isotoopit, Virtaus- ja kulkeutumismallinnus) 

Miten hyödyt?

  • Tunnet kaivosprojektisi ja sen vaikutukset ympäristöön. Pystyt viestimään niistä tutkitun tiedon pohjalta. 
  • Tiedät riskialueet ja osaat seurata niihin vaikuttavia seikkoja sekä varautua ongelmatilanteisiin ennalta. 
  • Varmistat ympäristöluvan saannin.