EDISON – Varhaisen diageneesin mineraalien mikroanalyysi

Projektin kesto
01.01.2013 - 31.12.2014

Esittely

Rautasulfidimineraalien δ34S ja δ56Fe -isotooppisuhteita tutkimalla saadaan tärkeää tietoa sedimenttien kerrostumisoloista sekä myöhemmistä diageneettisistä ja metamorfisista malminmuodostusprosesseista. Hankepäällikön uusimmissa tutkimuksissa osoitetaan, että δ34S ja δ56Fe -suhteiden mikro-mittakaavan vaihtelut Itämeren sedimenteistä kerätyissä pyriittikonkreetioissa ovat seurausta ajallisista muutoksista sulfaattia ja rautaa pelkistävien mikrobien osuudessa eloperäisen aineksen hajottamisessa diageneesin edetessä. Tässä pilottihankkeessa tutkitaan vastaavanlaisten pyriittikonkreetioiden ja -rakeiden δ34S ja δ56Fe -koostumusta huomattavasti vanhemmissa alaordovikin (Newfoundland) ja paleoproterotsooin (Talvivaara) merisedimenteissä. Mahdollisen samankaltaisuuden tai erojen tunnistaminen eri-ikäisten pyriittikonkreetioiden δ34S ja δ56Fe -koostumuksessa on keskeistä rautaa ja sulfaattia pelkistävien mikrobien toiminnan universaalien piirteiden ymmärtämisessä eloperäisen aineksen hajoamisessa ja rautasulfidimineraalien muodostuksessa.

Hanke syventää kansainvälisen tason rautasulfidimineraalien isotooppigeologista asiantuntemusta ja tutkimusyhteistyötä Merigeologia ja globaalimuutos sekä Mineraalipotentiaali -tutkimusohjelmissa. Hanke edistää mineraalivarojen tutkimusta selvittämällä Talvivaara-muodostuman alkuperäisiä kerrostumisoloja muodostuman alaosan poikkeuksellisen vähän muuttuneiden pyriittirakeiden δ34S ja δ56Fe -koostumuksen avulla. Talvivaara-muodostuman alkuperäisten kerrostumisolojen selvittäminen on välttämätöntä myöhempien malminmuodostusprosessien ymmärtämisen kannalta.

Projektilistaukseen