Hydrogeologia ja globaalimuutos (HYGLO)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Kestävät vesivarat Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2020 - 31.12.2023

Esittely

”Hydrogeologia ja globaalimuutos” eli HYGLO on GTK:n omarahoitteinen, nelivuotinen (2020 – 2023) projekti. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja muuttuvaan ilmastoon liittyviin pohjavesikysymyksiin sekä vastata globaalimuutoksen tuomiin haasteisiin tunnistamalla pohjavesiolosuhteisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Projektin keskeisimpänä päämääränä on hydrogeologian laajamittainen osaamisen kasvattaminen modernisoimalla pohjavesisysteemien ja rakennetun ympäristön hydrogeologista tutkimusta innovatiivisilla työkaluilla ja menetelmillä. Projekti tulee syventämään myös GTK:n valmiuksia hakea tutkimus- ja hankerahoitusta, sekä vahvistamaan osallistumistamme sekä kotimaisiin että ulkomaisiin projekteihin. Työtä projektissa tehdään kolmessa työpaketissa:

Työpaketissa I selvitetään uusia tutkimus- ja palvelukonsepteja. Työpaketin tavoitteena on uusien tutkimusmenetelmien testaaminen, käyttöönotto ja kehittäminen palveluiksi. Tällaisia menetelmiä ovat mm. luonnollisten merkkiaineiden hyödyntäminen, vesisysteemien mallinnus muuttuvassa ilmastossa, laitteiden ja ohjelmistojen testaus sekä kaivosympäristöjen mallintaminen.

Työpaketissa II teemana ovat hydrogeologiset testiasemat, globaalit seurantaverkostot ja pohjavesitietoaineistot. Paketin tavoitteena on päästä mukaan kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, kytkeytyä kansainvälisiin verkostoihin, kehittää hydrogeologista tutkimusta ja eritoten 4D tutkimuskonseptia sekä varmistaa projektitoiminnassa tuotettavan pohjavesitiedon kertyminen GTK:n tietojärjestelmiin. Tavoitteena on myös sujuvoittaa ja digitalisoida tiedon tallennusprosessia. Työpaketissa perustetaan korkean datatiheyden automatisoituja testialueita.

Työpaketissa III keskitytään tekopohjavesitutkimuksiin ja -sovelluksiin. Työpaketin tavoitteena on kehittää GTK:n tekopohjavesiosaamista ja -tutkimusta, sekä laajentaa alan osaamista Suomen olosuhteista myös muunlaisiin geologisiin ja ilmastollisiin olosuhteisiin. Päämääränä on kokonaisvaltaisten tekopohjavesiratkaisujen vientikonsepti osana kestävää vesienhallintaa.

Projektilistaukseen