Kurikan 8 syväpohjavesi

Projektin tutkimusalue
Kestävät vesivarat Geoympäristö Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.06.2020 - 30.06.2022

Esittely

KURIKAN SYVÄPOHJAVESIHANKE

Geologian tutkimuskeskus jatkaa Kurikan alueella pohjavesitutkimuksia yhteistyössä Vaasan Veden, Kurikan Vesihuolto Oy:n ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Tutkimusten kunnianhimoisena tavoitteena on löytää Kurikan alueelta riittävästi pohjavettä turvaamaan 150 000 ihmisen ja runsaan elintarviketeollisuuden vedentarpeet Vaasan ja Kurikan alueilla.

Pohjavesitutkimukset ovat (GTK:n osalta) alkaneet kymmenisen vuotta sitten, jolloin Aronlähteen ja Kuusistonloukon pohjavesialueilla tehtiin geologisia rakenneselvityksiä. Tuolloin kairauksissa törmättiin syvällä kallioperän painanteessa sijaitseviin moreenikerrosten erottamiin varsin paksuihin hiekka ja sorakerroksiin. Se herätti ajatuksia Kurikan alueen mahdollisuuksista laajempaankin vedenottoon ja siten myös Vaasan kaupunki kiinnostui Kurikan mahdollisesta syväpohjavesipotentiaalista.

Kurikassa maaperä on poikkeuksellisen paksua sekä rakenteeltaan monimutkainen ja alueen rikkonainen kallioperä lisää omalta osaltaan pohjavesimuodostuman merkitystä. Pohjavesiä muodostuu jopa poikkeuksellisenkin laajalla alueella ja (syvä)pohjaveden laatu on myös osoittautunut pääosin hyväksi. Lisäksi alueen pohjavedet ovat hyvässä suojassa paksujen savikerrostumien alla.

Monivaiheisen alun jälkeen Kurikan syväpohjavesiä on vuodesta 2014 alkaen tutkittu useissa erillisissä projekteissa ja kesällä 2020 on alkanut jo syväpohjavesitutkimusten 8. vaihe. Pohjavesitutkimukset tulevat kuitenkin jatkumaan vielä useita vuosia ja monia vaiheita, jotta Kurikan alueen syväpohjavesien hydrologia ja hydrogeologia saadaan vedenhankinnan suunnittelun edellyttämällä tarkkuudella selville.

Kurikan syväpohjavesitutkimus on nyt edennyt pisteeseen, jossa laajan pohjavesiesiintymän kartoitukset päättyivät 2020 vuoden lopulla alkaakseen uudelleen kesällä 2021. Tällä hetkellä töiden painopiste on muuttumassa erilaisten mallinnusten suuntaan. Projektin 8 -vaiheessa keskitytään alueen kallioperän rakosysteemien 3D mallin laadintaan, pohjaveden pinnan visualisointiin sekä pohjaveden virtausmallinnusta tukeviin toimiin, myös maaperän mallinnusta jatketaan uusien tutkimustulosten perusteella. Samassa yhteydessä pyritään luokittelemaan maaperän vedet niiden kemiallisen koostumuksen perusteella.

Kesällä 2021 rakennetaan loput siiviläputkikaivot, jotka tullaan koepumppaamaan vuoden loppuun mennessä. Kaivojen rakentamisen kanssa käsi kädessä tullaan asentamaan vielä havaintoputkia koepumppausten ympäristövaikutusten tarkkailuun. Nämä, 2 – 4 -vaiheissa suoritetut koepumppaukset yhdessä geologisten 3D mallien kanssa luovat pohjan koko laajan tutkimusalueen hydrologisen kierron mallintamiselle. Tutkimuskokonaisuuden perimmäisenä tavoitteena on saada riittävät taustatiedot sekä vedenoton YVA-menettelyä, että varsinaisen vedenottoluvan hakua varten. Tavoitteena on johtaa syväpohjavettä Kurikasta Vaasan suuntaan vuonna 2030.

Projektiin rahoitukseen osallistuvat Vaasan Vesi, Kurikan Vesihuolto Oy, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja GTK.

Projektilistaukseen