Maatalousmaiden turvetieto (MaaTu)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.07.2021 - 30.11.2023

Esittely

Orgaaniset maalajit ovat merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Suomessa on arvioitu, että turvepellot tuottavat 50-60% maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä, vaikka niiden osuus on vain 10% peltomaapinta-alasta. Turvemailla kasvihuonekaasupäästöt ovat korkeita suuren orgaanisen aineksen määrän ja peltojen kuivatuksen vuoksi. Kuivatus nopeuttaa orgaanisen aineen hajoamista, josta syntyy hiilidioksidi- (CO2) ja dityppioksidipäästöjä (N2O).

Suomen ilmastotavoitteiden toteuttaminen osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa edellyttää kohdennettuja toimenpiteitä eri maalajeille ja maankäyttömuodoille. Maatalouden turvemaiden osalta tämä edellyttää turvepeltolohkojen tunnistamista ja toimenpiteiden kohdistamista peltolohkokohtaisesti. Maalajitieto ei kuitenkaan ole nykyisellään tähän tarkoitukseen riittävän tarkkaa ja sitä on parannettava.

Viimeaikainen kehitys kaukokartoitus- ja koneoppimismenetelmissä on luonut uusia mahdollisuuksia turvemaiden kartoittamiseen ja niihin liittyvän tiedon tarkentamiseen. Hyödyntämällä tätä uutta kehitystä ja yhdistämällä se laajoihin maastoaineistoihin, voidaan myös kansallista tietoa maatalouden käyttämistä turvemaista tarkentaa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa maaperätietämystä maatalouden turvemaiden osalta ja siten tukea maatalous- ja ilmastopoliittisten toimenpiteiden valmistelua, sekä ilmasto-, ympäristö- ja vesiensuojelutoimenpiteiden tarkoituksenmukaista kohdentamista. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa, perehdytään kansainvälisiin maaperätiedon tuotantomalleihin sekä turvemaiden ja turvepeltolohkojen määrittelyyn, tuotetaan koko maan kattava paikkatietoaineisto turvemaiden tunnistamiseen, jota voidaan hyödyntää turvepeltolohkojen tunnistamisessa sekä tuotetaan tilastotietoa maatalouden turvemaista.

Tuotettavat paikkatietoaineistot ja julkaisut pyritään julkaisemaan kaikille avoimesti saatavaksi hankkeen lopuksi joulukuussa 2023.

Hankkeen vetäjänä toimii Luonnonvarakeskus (Luke) kumppaneinaan Geologian tutkimuskeskus GTK, Ruokavirasto ja Maanmittauslaitos.

Projektilistaukseen