Byggnadsgeologisk kartläggning av jordmån och berggrund

Byggnadsgeologisk kartläggning av jordmån och berggrund producerar lättanvänt bakgrundsmaterial för planering av markanvändning.

Kartläggningen kan användas för flera syften: för utgångsinformation vid planläggning och byggprojekt, vid skapande av 3D-modell för objekt, för lokalisering av schaktmassa och dess kvalitet samt för att ge en helhetsbild av markområdets struktur.

Kännedom om jordmånens och berggrundens struktur gör det lättare att fatta hållbara beslut vid byggande.

Tjänstens innehåll

  • I tjänsten ingår byggnadsgeologisk kartläggning som utförs i terrängen och utarbetande av en karta i överenskommen skala.
  • Beskrivning av jordartsområdena som polygoner till 1 meters djup
  • Kunskap om egenskaper och sprickor hos berggrunden
  • Kartpresentation, t.ex. i kombination med en höjdmodell
  • Rapport om undersökningsobjektet

Fördelar för dig

  • Du känner till planeringsobjektet och faktorer i jordmånen och berggrunden som påverkar byggande.
  • Du undviker överraskningar.