Tjänster för val av förläggningsort

Säkerhet som omfattar anläggningarnas hela livscykel är en grundläggande utgångspunkt i kärnenergisektorn. Det första steget för att säkerställa detta är att omsorgsfullt välja anläggningens förläggningsplats. Det är ett viktigt steg som inte får försummas.

GTK:s geologiska tjänster för val av förläggningsplats gäller slutförvaringen av förbrukat kärnavfall och valet av områden som lämpar sig för byggande av kärnkraftverk och andra anläggningar. Arbetet inleds genom en utvärdering av berggrundens allmänna lämplighet för byggande av anläggningar. Denna utvärdering görs med hjälp av existerande forskningsunderlag. Efter detta fastställs de på internationella anvisningar och myndighetsföreskrifter baserade geologiska kriterierna som används för att leta reda på kandidatobjekt som lämpar sig för den planerade verksamheten. De objekt på vilka de egentliga platsundersökningarna inleds väljs ut bland kandidatobjekten i samarbete med kunden och andra aktörer.

En oberoende utredning som bygger på forskning och projekterfarenhet och som utförs av en oberoende expert stödjer ett framgångsrikt genomförande av hela projektet.

Tjänstens innehåll

  • Utvärdering av de geologiska omständigheternas lämplighet
  • Fastställande av de geologiska kriterierna för valet av förläggningsplatsen
  • Planering och samordning av forskningen
  • Analys och dataadministration av uppgifterna
  • Rapportering

Fördelar för dig

  • Din organisation får en på expertis baserad utredning som används för att välja förläggningsplatsen och planera de fortsatta undersökningarna
  • Det oberoende statliga sektorforskningsinstitutets kompetens som bygger på vetenskapliga forskningsdata bidrar till att skapa en grund för acceptansen av projektet
  • Du får stöd för upprättandet av de nödvändiga myndighetsdokumenten (t.ex. MKB, tillstånd) till den del som gäller geologiska frågor