Paikanvalintapalvelut

Laitosten koko elinkaaren kattava turvallisuus on ydinenergiasektorin peruslähtökohta. Hyvin suoritettu paikanvalinta on ensimmäinen ja tärkeä askel tämän varmistamiseksi.

GTK:n geologiset paikanvalintapalvelut liittyvät käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen sekä ydinvoimaloiden ja muiden laitosten rakentamiseen sopivien alueiden valintaan. Työ käynnistyy olemassa olevaan tutkimusmateriaaliin perustuvalla arvioinnilla kallioperän yleisestä soveltuvuudesta laitosrakentamiseen. Sen jälkeen määritellään kansainvälisiin- ja viranomaisohjeisiin perustuvat geologiset kriteerit, joiden perusteella etsitään suunniteltuun toimintaan soveltuvat ehdokaskohteet. Yhteistyössä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa näistä valitaan ne kohteet, joilla käynnistetään varsinaiset paikkatutkimukset.

Riippumattoman asiantuntijan tekemä, tutkimukseen ja projektikokemukseen perustuva, selvitystyö tukee koko projektin onnistumista.

Palvelun sisältö

  • Geologisten olosuhteiden soveltuvuusarviointi
  • Geologisten paikanvalintakriteerien määrittely
  • Tutkimuksen suunnittelu ja koordinointi
  • Tietojen analysointi ja tiedonhallinta
  • Raportointi

Miten hyödyt?

  • Organisaatiollesi tehdään asiantuntijaosaamisen perustuva selvitys, jota käytetään paikanvalinnassa ja jatkotutkimusten suunnitellussa
  • Valtion riippumattoman sektoritutkimuslaitoksen monipuolinen tieteelliseen tutkimustietoon perustuva osaaminen luo pohjaa projektin hyväksyttävyydelle
  • Saat tukea vaadittavan viranomaisdokumentoinnin laadintaan (esim. YVA, luvitukset) geologisten kysymysten osalta