Utredningar av skikt och egenskaper hos lerområden

Faktorer som påverkar byggande på lerområden är bl.a. sänkfenomenet, svag struktur och förekomsten av sulfiter. Det finns dock tydliga skillnader med tanke på byggande i lera som uppkommit vid olika tidpunkter och i olika skiktmiljöer. Geologisk forskning riktar ljus på dessa skillnader.

Tjänstens innehåll

  • Kunskap om byggbarhet hos lerområden som utgångsinformation för geoteknisk planering och planering av markanvändning.
  • Tolkning av lerans skikt med provtagning som utförs i terrängen.
  • Analysering och tolkning av fysikaliska och kemiska egenskaper i en kontinuerlig provtagningsserie.
  • 3D-modellering av lerbassängen.

Fördelar för dig

  • Problem med tanke på byggande kan tydligt ses i modellen.
  • Besparingar i byggkostnaderna.