Savialueiden kerrosjärjestys- ja ominaisuusselvitykset

Savialueilla rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. painumailmiö, heikko lujuus ja sulfidien esiintyminen. Eri aikaan ja erilaisissa kerrostumisympäristöissä syntyneiden savien välillä on rakentamisen kannalta kuitenkin selviä eroja. Geologinen tutkimus tuo nämä erot esiin.

Palvelun sisältö

  • Savialueen rakennettavuus geoteknisen suunnittelun lähtötiedoksi ja maankäytön suunnittelua varten
  • Saven kerrosjärjestyksen tulkinta maastossa tehtävän näytteenoton avulla
  • Jatkuvan näytesarjan fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien analysointi ja tulkinta
  • Savialtaan 3D-mallinnus
  • Saviallasluokitukseen perustuva sulfidisavien todennäköisten esiintymisalueiden selvitys

Miten hyödyt?

  • Rakentamisen kannalta ongelmalliset kohdat erottuvat mallissa selvästi
  • Säästöt rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa
  • Riskien hallinta savimaita hyödynnettäessä