Utredning av miljöns grundstatus och nuläge

Utgångspunkten för att industriell verksamhet ska vinna godkännande i samhället är att verksamhetens miljökonsekvenser är förutsebara och att de är i linje med principerna för hållbar verksamhet. Bland intressenterna finns både de myndigheter som beviljar miljötillstånd och alla människor vilkas liv den industriella verksamheten påverkar.

Med stöd av information om miljöns grundstatus och nuläge är det möjligt att fastställa en tillförlitlig jämförelsenivå för verksamheten. Samtidigt är det möjligt att ta reda på de belastningskällor som påverkar det undersökta området redan innan verksamheten inleds.

Utredningen av miljöns grundstatus och nuläge ger din organisation en hel del nyttig information. Du känner till verksamhetens miljökonsekvenser och de eventuella problem- eller ansvarsområden som du ska fästa särskild uppmärksamhet vid.

Tjänstens innehåll

  • Vi verifierar kundens behov och går igenom inventeringsområdet och bakgrundsmaterialet.
  • Vi utarbetar en undersökningsplan.
  • Vi bedömer miljöns status innan verksamhetsutövaren inleder sin verksamhet. Alternativt bedömer vi miljökonsekvenserna medan verksamheten pågår. I de båda fallen bygger undersökningen på befintliga material och på insamling av nya prover.
  • Kunden får en undersökningsrapport över miljöns grundstatus och nuläge samt en bedömning av verksamhetens miljökonsekvenser. Rapporten innehåller mätuppgifterna och analysresultaten samt rekommendationer till åtgärder för problemställen.

Fördelar för dig

  • Du är förtrogen med verksamhetens miljöeffekter och är informerad om ansvaret i samband med verksamheten.
  • Forskningsbaserad information behövs i anslutning till MKB- och tillståndsprocesserna, t.ex. fastställande av tillåtna utsläppsmängder, planering av åtgärder för att minska miljökonsekvenserna, fastställande av en jämförelsenivå för miljöbelastningen och identifiering av befintliga belastningskällor.