Pilotprojekt för vattenrening och selektivt tillvaratagande

Målet för vattenreningen i gruvor är en sluten reningsprocess som inte ger upphov till avfall och där reningskemikalierna återvinns.

Eftersom produktionsförhållandena varierar finns det inte en enda reningsprocess som lämpar sig för alla produktionsprocesser som sådan. Effekten av de vattenreningskemikalier och metoder som används beror på egenskaperna hos vattnet och jordmaterialet i objektet.

Med hjälp av pilotprojekt verifieras reningsbehovet, metodernas effektivitet och behovet av processoptimering i mindre skala innan driften inleds. Resultaten av pilotprojektetn hjälper aktörerna att planera en fungerande helhetsprocess och att säkerställa att miljötillståndsvillkoren uppfylls.

Som kund får du en dokumenterad referens för jämförelse och genomförande av olika reningsmetoder. Innovationer som uppkommer i anslutning till utvecklingsarbetet kan kommersialiseras för användning i andra objekt.

En gruvoperatör som gör pilotprojekt för att testa reningsmetoderna innan gruvdriften inleds visar att bolaget vill driva verksamheten med en så liten miljöbelastning som möjligt.

Tjänstens innehåll

  • Vi verifierar behoven i din organisation och går igenom de externa och interna kraven på reningsverksamheten.
  • Vi skapar ett nätverk av leverantörer och tar fram en lösning för ett vattenreningspilotprojekt som lämpar sig för objektet.
  • Vi genomför pilotscenarierna och optimerar processerna – det ger omedelbara analyssvar
  • Vi rapporterar våra observationer och rekommendationer. Undersökningsrapporten omfattar en jämförelse av scenarierna, en bedömning av metodriskerna och en rekommendation om vattenreningsmetod.

Fördelar för dig

  • Du kan fatta beslut om vattenreningsmetoderna utgående från information som verifierats med pilotundersökningar.
  • Du säkerställer att gruvprojektets miljötillståndsvillkor uppfylls.
  • Du får en plan med vilken de metoder som konstaterats vara bra i pilotprojektet kan införas i produktionen.