Vedenpuhdistuksen ja selektiivisen talteenoton pilotointi

Tavoitetila kaivosten vedenpuhdistuksessa on suljettu jätteetön puhdistusprosessi, jonka puhdistuskemikaalit kierrätetään.

Johtuen siitä, että tuotanto-olosuhteet poikkeavat toisistaan tuotantoon ei ole yhtä kaikkialle sellaisenaan sopivaa puhdistusprosessia. Vedenpuhdistuskemikaalien ja käytettävien menetelmien teho riippuu kohteen veden ja maa-aineksen ominaisuuksista.  

Pilotoinnin avulla puhdistustarve, menetelmien vaikuttavuus ja tarvittava prosessin optimointi todennetaan ensin pienemmässä mittakaavassa. Kokeiden tulokset auttavat suunnittelemaan toimivan kokonaisprosessin ja varmistamaan ympäristölupaehtojen toteutumisen.   

Asiakkaana saat dokumentoidun referenssin eri puhdistusmenetelmien vertailuun ja toteutukseen. Kehitystyön yhteydessä syntyvät innovaatiot on mahdollista kaupallistaa hyödynnettäväksi toisissa kohteissa.  

Puhdistusmenetelmien pilotointi ennen toiminnan aloittamista on kaivosoperaattorilta osoitus sitoutumisesta ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavaan toimintaan.  

Palvelun sisältö 

  • Varmennamme organisaatiosi tarpeet ja käymme läpi ulkoiset ja sisäiset puhdistusvaatimukset. 
  • Luomme toimittajaverkoston ja organisaatiosi asiantuntijoiden kanssa kohteelle soveltuvan vesipilotointiratkaisun.  
  • Ajamme pilot-skenaariot optimoiden prosessia – saamme välittömän analyysivasteen  
  • Raportoimme havainnot ja suositukset. Tutkimusraportti sisältää skenaarioiden vertailun, menetelmäriskien arvioinnin ja suositukset vesienkäsittelymenetelmäksi.    

Miten hyödyt?

  • Pystyt tekemään pilottitutkimuksilla varmennettuun tietoon perustuvia päätöksiä käytettävistä vedenpuhdistusmenetelmistä. 
  • Varmistat kaivosprojektin ympäristölupaehtojen toteutumisen. 
  • Saat suunnitelman, jonka avulla pilottiprojektissa hyväksi havaitut menetelmät voidaan siirtää osaksi tuotantoa.