Utredning av antropogena effekter på vattendragen

Sedimentutredningar behövs vid planering av alla åtgärder som kan ha effekter på vattendrag. Behovet att undersöka sediment i vattendrag har framhävts vid bedömningen av miljökonsekvenserna av omfattande gruvverksamhet.

GTK har Finlands största bakgrundsmaterial om de geokemiska och kvalitativa egenskaperna hos vattendragssediment. Utöver detta kan GTK koppla vattensedimentens egenskaper till de övriga egenskaperna hos jordmånen och berggrunden. Med hjälp av informationen kan vi genomföra ett heltäckande konsulterande utredningsarbete som hjälper din organisation att uppfylla miljölagstiftningens och tillståndsprocessernas krav. Med hjälp av utredningsarbetet kan också kundorganisationernas personal och andra intressegrupper försäkra sig om att verksamheten är i linje med principerna för hållbar utveckling.

Tjänstens innehåll

  • Planering av undersökningen: Sediment- eller vattenkvalitetsundersökningar, materialets geokemi eller en annan mätbar eller kvalitativ egenskap hos materialet, bottenkvalitetskarta
  • Utförande av undersökningen
  • När undersökningen framskrider och information samlas diskuteras eventuella preciseringar
  • Rapportering i enlighet med standarderna
  • Tillämpade specialutredningar och kartprodukter över undersökningsobjekten

 Fördelar för dig

  • Miljötillståndsvillkoren kräver utredning av antropogena effekter på vattendragen.
  • Undersökningsprocessen och dess resultat styr åtgärderna så att de uppfyller miljölagstiftningens krav och principerna för hållbar utveckling.