COGITO-MIN

Projektin tutkimusalue
Geofysiikan sovellukset Geotiedon ratkaisut
Projektin kesto
01.01.2016 - 31.12.2018

Esittely

Helsingin yliopisto, Geologian tutkimuskeskus ja Puolan Tiedeakatemian Geofysiikan instituutti sekä suomalaiset ja puolalaiset yritykset Boliden Kylylahti Oy, Vibrometric Oy ja Geopartner tekevät COGITO-MIN -projektissa sovellettua tutkimusta liittyen uusien, kustannustehokkaiden geofysiikan malminetsintätekniikoiden kehittämiseen. Erityisesti projektissa keskitytään seismisiin menetelmiin. Tällä hetkellä yksi malminetsinnän merkittävimmistä haasteista on maankamaran syvien mineraalivarojen löytäminen ja karakterisointi. Uusia raaka-ainevaroja täytyy löytää kasvavan maailmanlaajuisen kysynnän tyydyttämiseksi. Verrattuna muihin geofysiikan menetelmiin, seismiset menetelmät ovat erityisen houkuttelevia syvämalminetsinnässä ylivoimaisen syvyysulottuvuutensa ja erotuskykynsä ansiosta. Tämä tutkimusprojekti yhdistää tutkimuslaitosten ja yritysten voimavarat tavoitteenaan saavuttaa merkittäviä edistysaskelia seismisen kuvantamisen saralla malminetsinnässä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Lisäksi tavoitteena on kehittää erilaisten geologisten ja geofysikaalisten aineistojen yhteisanalyyseja geologisen 3D-mallinnuksen tarpeisiin, tunnettujen malmiesiintymien tarkemmaksi rajaamiseksi ja uusien malminetsintäkohteiden määrittämiseksi. Saavutettujen tulosten odotetaan näkyvän kairauskulujen merkittävänä alenemisena. Projektin kaikilla partnereilla on oma ainutlaatuinen osaamisalueensa ja projektin ydin on tietotaidon jakaminen partnereiden kesken. Tämä projekti on ensimmäinen askel kohti tulevaisuuden tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. Projektin edetessä huomiota tullaan erityisesti kiinnittämään saavutettujen tutkimustulosten tiedottamiseen suurelle yleisölle.

Projektilistaukseen