KYT-BROCTIO Bentoniitti-kivi vuorovaikutus

Projektin tutkimusalue
Energiasiirtymä
Projektin kesto
01.02.2019 - 31.01.2023
Verkkosivusto
http://kyt2022.vtt.fi/projects_list.htm

Esittely

Hankkeen päätavoitteena on tavoitteena on selvittää pohjoismaisessa ydinjätteen loppusijoituskonseptissa (KBS-3) käytettävän bentoniittipuskurin ja kallion rajapintaan liittyviä ilmiöitä ja samalla kytkeä ne laajemmin moniestejärjestelmän, erityisesti puskurin alueen ja sitä ympäröivän kallioperän toimintaan erilaisissa häiriötilanteissa sekä termisen vaiheen aikana että sen jälkeen. Tässä osaprojektissa käytetään aiemmin kehitettyjä 4D röntgenkuvaukseen perustuvia menetelmiä bentoniitin kastumisen ja siitä johtuvan muodonmuutoksen yksityiskohtaiseen kokeelliseen tutkimukseen rajapinnan alueella. Hanke on osa VTT:n koordinoimaa Broctio -konsortiohanketta, johon osallistuvat lisäksi Jyväskylän yliopisto ja GTK. Tuloksia käytetään lähinnä bentoniittipuskurin toimintaa ja kalliokulkeu-tumista kuvaavien mallien yhdistämiseksi puskuria, sitä ympäröivää kallioperää ja niiden rajapinta-aluetta kuvaavaksi kokonaismalliksi, sekä tällaisten mallien validoimiseksi. Tuloksena saadaan kokeellista tietoa mm. veden kulkeutumisesta rajapinnalla ja sen läpi, erityisesti kalliorakojen alueella sekä bentoniitin hydromekaanisesta käyttäytymisestä sen paisuessa kalliopintaa vasten ja kalliorakoihin. Tulosten perusteella voidaan yhdistetyissä malleissa ottaa tarkemmin huomioon esimerkiksi bentoniitin osittain tukkiman rajapinta-alueen muodostama kasvanut vastus veden tai muiden aineiden kulkeutumiselle ja erityisesti sille, miten tämä vastus kehittyy ajan kuluessa. Lisäksi projekti tuottaa lisätietoa bentoniitin mahdollisesta eroosiosta kalliorakojen kautta. Saadut tulokset kootaan datapankiksi, joka on välittömästi saatavilla KYT2022 -ohjelmaan osallistuville, ja tulosten julkaisemisen jälkeen yleisesti.

Projektilistaukseen