Siirry sisältöön

Sekundääristen varantojen arviointi (Re-Mining)

Käytöstä poistetut kaivannaisjätealueet herättävät kiinnostusta sekundäärisinä raaka-ainelähteinä. Jo kertaalleen louhitun materiaalin uudelleenhyödyntämisessä (re-mining) on etuja, mutta taloudellinen kannattavuuden takaamiseksi ja mahdollisimman kestävään prosessiin tarvitaan monenlaisia tutkimuksia. GTK tutkii kaivannaisjätealueita monella tavalla ja selvittää niiden raaka-ainepotentiaalia.

Maisemakuva rikastushiekka-alueesta. Etualalla lapio.

Palvelun hyödyt

Kokonaisvaltainen palvelu

GTK:lta saa kokonaisvaltaisen ja laadukkaan palvelun potentiaalisiin re-mining-kohteisiin.

Tutkittu tieto päätöksenteon tueksi ja rahoituksen hakuun

Sekundääristen varantojen arviointi GTK:n tutkimusmenetelmin luo päätöksentekoa hyödyttävää tietoa, joka myös auttaa perustelemaan hyötyjä potentiaaliselle rahoittajalle.

Sertifioidut henkilöt tekevät arvioinnin

GTK on kehittänyt osaamistaan sekundääristen varantojen arviointiin mm. sertifioimalla henkilökuntaansa. Tämä parantaa tulosten hyödyntämismahdollisuuksia.

Kiertotalouden ja kestävän kaivostoiminnan vaatimus lisääntyy yhteiskunnassa koko ajan. Tämän lisäksi siirtymä vähähiilisiin ratkaisuihin luo lisätarvetta mineraaleille ja metalleille. Yksi keino on hyödyntää jo olemassa olevia kaivannaisjätealueita eli sekundäärisiä varantoja.

Jokainen sekundäärinen varanto on omanlaisensa, jolloin huolellinen tutkiminen ennen hyödyntämisen aloittamista korostuu. GTK on ainoa taho, joka on käytännössä tehnyt nykyteknologiaa hyödyntävää arviointia Suomessa. GTK:lta voi ostaa koko tutkimuskokonaisuuden tai sen osia.

Materiaalille tehdään ensin karakterisointi, jonka tulokset määrittävät, kannattaako jätealuetta uudelleenhyödyntää. Tämän jälkeen hyödyntämispäätöstä tukemaan on tarjolla GTK Mintecin koetehdas- ja laboratoriokokonaisuuden palvelut. Siellä on mahdollista testata rikastusprosessi sekä koeajaa se tehdasmittakaavassa parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Sekundääristen varantojen arviointiin liittyy monta vaihetta

1. Alueen arkistotietojen läpikäynti

Ensin GTK käy huolellisesti läpi kaivoksen tuotantoon liittyvän tekniset tiedot. Tähän kuuluu myös tutkimuskohteen taustojen, kuten toimintahistorian ja kaivannaisjätealueen taustakuvauksen, selvittäminen.

Selvitystyö kattaa ainakin seuraavat aihealueet:

  • Prosessoidun malmin mineralogia sekä primääri kivilajikoostumus
  • Tuotannon arvopitoisuudet
  • Eri sivukivityypit ja niiden mineralogia
  • Prosessilaitoksen tekniset yksityiskohdat
  • Tuotantoluvut ja ajankohdat
  • Arvion jätemäärästä ja läjitetyn materiaalin aiemmat tutkimustulokset
  • Dokumentaatio kaivoksen toiminnan aikaisista aineksien uudelleenhyödyntämisestä

2. Alueen maantieteellinen kartoitus ja kartan teko

Kaivannaisjätealueiden kartoitus sisältää: jätealueen rajat, purkuputkien sijainnit, valuma-alueet ja laskuojat (koordinaattipistein). Nämä merkitään karttaan.

Jätealueen kartoitustietoa tarvitaan tutkimussuunnitelman laatimisessa. Kartoituksen perusteella voidaan esimerkiksi arvioida tarvittavia näytteenottovälejä ja mahdollisia logistisia tarpeita.

3. Tarvittavien tutkimusten määrittäminen

GTK:n asiantuntijoiden luomassa tutkimussuunnitelmassa käydään läpi alueella tarvittavat tutkimukset sekä niiden vaiheet ja toimenpiteet. Suunnitelma sisältää myös työturvallisuuden ja laadunvalvonnan.

4. Näytteenotto ja analyysit

GTK suosittelee monivaiheista näytteenottoa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään muutamalla näytteellä alustava arvio. Seuraavissa vaiheissa arviota tarkennetaan tiheämmällä ja systemaattisemmalla näytteenotolla. Näytteet lähetetään akreditoituun geokemian laboratorioon sekä GTK omaan mineralogian laboratorioon. GTK:n asiantuntijat käyvät huolellisesti läpi tulokset ja analyysipakettien alkuainevalikoima arvioidaan tapauskohtaisesti.

5. Laadunvalvonta

Laadunvalvonta on tärkeä osa arvioinnin onnistumista. Näytteenoton ja laboratorioanalyysien laatua valvotaan mm. ulkoisilla sertifioiduilla kontrollinäytteillä sekä rinnakkaisnäytteillä.

6. Karakterisointi ja rikastustestit

GTK karakterisoi tutkittavan materiaalin ja tekee rikastustestejä, jonka perusteella voi esittää alustavan arvion hyötykäyttömahdollisuuksia. Taloudellisesti potentiaalisista arvoaineista tehdään markkinaselvitys. Karakterisoinnissa GTK tunnistaa myös mahdolliset ympäristölle haitalliset aineet mahdollisesta lopullisesta jätejakeesta ja arvioi niiden vaikutuksia läjityksen suunnitteluun.

7. Arvoainepotentiaalin mallinnus ja luokittelu (UNFC)

GTK mallintaa mineraalien ja/tai alkuaineiden pitoisuudet, niiden jatkuvuudet jätealueella ja hyödyntämiskelpoisen tonnimäärän. Arvion luotettavuus pohjautuu laadukkaaseen näytteenottoon ja näytemäärän edustavuuteen.

GTK luokittelee alueen raaka-ainepotentiaalin kansainvälisen United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) -järjestelmän mukaan.

GTK on tunnistettu järjestelmän osaaja, Euroopassa, joka on osallistunut teeman kansainväliseen yhteistyöhön vuodesta 2017 lähtien. GTK:n asiantuntija ovat olleet työstämässä Eurooppa-tasoista ohjeistusta sekä primääristen että sekundääristen raaka-ainevarantojen yhteneväiseen luokittelun.

8. Loppuraportointi

GTK:n tekemä loppuraportti sisältää tiivistetyn selvityksen kohdealueella tehdyistä tutkimuksista ja tutkittujen raaka-aineiden markkinapotentiaalista. Tämän avulla on helpompi tehdä päätöstä jatkoaskelista.

Kuvituskuva.
ASIAKASTARINA

Otanmäki Mine Oy – Vanhan kaivoksen uusi elämä

Kaivostoiminnan ympäristövaikutusten hallintaan, jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseen ja kiertotalouteen liittyvät vaatimukset ovat kasvaneet. Samaan aikaan louhittujen materiaalien kysyntä on kasvussa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Savonia-ammattikorkeakoulu sekä yrityspartnerit jatkavat tutkimusyhteistyötä kestävän kaivostoiminnan ja sen kiertotalouden tukemiseksi.

Ota yhteyttä

Jätä yhteystietosi ja lyhyt viesti, niin asiantuntijamme vastaavat sinulle.

Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan

Asiakaspäällikkö
+358295033425
Asiakkuuspäällikkö
+358295030010

Ajankohtaiset uutiset ja tietoa tuoreista tutkimustuloksista suoraan sähköpostiisi. Tilaa uutiskirje!