Mineralogisk och isotopgeologisk undersökning

Tillämpad mineralogi och isotopgeologi är en av nyckelfaktorerna vid undersökningen av malmpotential samt i alla skeden av utvärderingen och utvecklingen av malmförekomster. Mineralogiska och isotopgeologiska forskningsmetoder kan i stor utsträckning också tillämpas på karaktärisering av andra geologiska material och råvaror.

GTK:s forskningslaboratorier tillgodoser på ett mångsidigt sätt behoven i företag inom malmprospektering, mineral- och förädlingsindustrin och andra företag som använder geomaterial. De högklassiga forskningsutrustningarna som representerar den senaste tekniken tillsammans med vår kompetenta personal erbjuder utmärkta möjligheter till utveckling av nya innovationer i konfidentiellt samarbete med kunderna.

Metoder för forskning kring mineraliseringsprocesser

Det är viktigt att förstå mineraliseringsprocessernas olika skeden vid malmprospektering och vid utvecklingen av konstaterade malmförekomster. Våra forskningslaboratorier erbjuder ett stor urval metoder för undersökning av fyndigheternas mineralogiska och geokemiska detaljer, struktur, ålder och uppkomst. Vi har forskningsutrustning som bygger bl.a. på elektronoptik, röntgendiffraktion, -fluorescens och -tomografi samt masspektrometri. Mineralogisk och strukturell forskning ger väsentlig information om förekomsten och sammansättningen av och kornstorleken hos värdemineral och skadliga mineral. Denna information används vid planeringen av anrikningsprocesser Även i fråga om provtagningsmetoderna tillämpar vi både traditionella metoder och den senaste tekniken, till exempel selektivt tillvaratagande av värdematerial med hjälp av högspänningspulser. Denna metod har öppnat nya dimensioner inom processmineralogisk forskning.

Forskningsbaserad information för tryggt utnyttjande av geologiska råvaror

Våra forskningstjänster möjliggör mångsidig karaktärisering av primära och sekundära material. Det ger information om materialens råvarupotential och värdematerialinnehåll samt om möjligheterna att använda dem för tillverkning av nya produkter. Dessutom utreder vi förekomsten av skadliga material i råvarorna och andra riskfaktorer som gäller materialets långtidsbeteende, såsom materialets struktur och fassammansättning.

Vi karaktäriserar mångsidigt material av olika slag

Vi erbjuder forskningstjänster för olika oorganiska material. Materialen kan vara primära mineral- och malmprover, och t.ex. sediment, processfraktioner, metallblandningar, anrikningssand, slagg, aska, stoft, byggmaterial oh andra produkter. Vi analyserar också vatten. Med hjälp av de stabila isotoperna i vattnet är det särskilt möjligt att undersöka de hydrologiska förbindelserna mellan yt- och grundvatten. Med hjälp av de radiogena isotoperna kan olika geo- och biogeokemiska reaktioner undersökas.

Forskningsområden

 • Malmprospektering
 • Mineralindustri
 • Metallurgi
 • Forskning för slutdeponering av kärnavfall
 • Geoenergi
 • Återvinning av sekundära råmaterial
 • Anläggningsarbeten
 • Miljögeologi
 • Återvinning

Tjänsternas innehåll

 • Mineralogisk karaktärisering och råvarupotential
 • Förekomsten av skadliga ämnen i material och andra riskfaktorer
 • Isotopanalys för undersökning av mineraliseringars ålder, fluiders ursprung och processer i anslutning till malmbildningen
 • Isotop- och hydrogeokemiska undersökningar
 • Strukturell 3D-undersökning av material med röntgentomografimetoden

Fördelar för dig

 • Du får en exakt bedömning av strukturen av ditt malmprov och om processer som är väsentliga vid fortsatt förädling av malmen Informationen behövs för planering av anrikningsprocesserna för malmer och som grund för fortsatt förädling av koncentrat.
 • Du kan göra en mer exakt riskbedömning för projektet.
 • Du får information om processens biprodukter och om möjligheterna att utnyttja dem.

Tjänsterelaterad forskningsinfrastruktur

Metoder