Mineraloginen ja isotooppigeologinen tutkimus

Sovellettu mineralogia ja isotooppigeologia ovat avaintekijöitä kallioperän ja malmipotentiaalin tutkimuksessa sekä malmiesiintymien arvioinnin ja kehittämisen kaikissa vaiheissa. Mineralogisia ja isotooppigeologisia tutkimusmenetelmiä voidaan soveltaa laajalti muidenkin geologisten materiaalien ja raaka-aineiden karakterisointiin.

GTK:n tutkimuslaboratoriot vastaavat monipuolisesti malminetsinnän, mineraali- ja jatkojalostusteollisuuden sekä muiden geomateriaaleja hyödyntävien yritysten tutkimustarpeisiin. Korkeatasoiset, uusinta teknologiaa edustavat tutkimuslaitteistot sekä asiantunteva henkilökunta tarjoavat hyvät mahdollisuudet uusien innovaatioiden syntyyn luottamuksellisessa yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Menetelmiä mineralisaatioprosessien tutkimukseen

Mineralisaatioprosessien eri vaiheiden ymmärrys on keskeistä malmin etsinnässä sekä todettujen malmiesiintymien kehittämisessä. GTK:n tutkimuslaboratoriot tarjoavat laaja-alaisesti menetelmiä esiintymien mineralogisten ja geokemiallisten yksityiskohtien, rakenteen, iän sekä syntytavan selvittämisen. Käytössä on mm. elektronioptiikkaan, röntgendiffraktioon, – fluoresenssiin ja – tomografiaan, sekä massaspektrometriaan perustuvia tutkimuslaitteistoja. Mineralogisissa ja rakenteellisissa tutkimuksissa saadaan oleellista tietoa rikastusprosessien suunnitteluun arvo- ja haittamineraalien esiintymistä, koostumuksesta ja raekoosta. Myös näytteenkäsittelymenetelmissä GTK soveltaa perinteisten menetelmien ohella uusinta teknologiaa, esimerkiksi korkeajännitepulsseihin perustuvaa selektiivistä arvoaineksen talteenottoa, mikä on avannut uusia ulottuvuuksia prosessimineralogiselle tutkimukselle.

Tutkimustietoa geologisten raaka-aineiden turvalliseen hyötykäyttöön

GTK:n tutkimuspalvelut mahdollistavat primääristen ja sekundääristen materiaalien monipuolisen karakterisoinnin, jonka avulla saadaan tietoa niiden raaka-ainepotentiaalista, arvoainessisällöstä sekä sovellusmahdollisuuksista uusiksi tuotteiksi. Näiden seikkojen ohella selvitetään raaka-aineiden haitta-ainessisältöä sekä mahdollisia muita pitkäaikaiskäyttäytymiseen liittyviä riskitekijöitä, kuten materiaalin rakennetta ja faasikoostumusta.

GTK karakterisoi laaja-alaisesti erilaisia materiaaleja

GTK tarjoaa tutkimuspalveluja erilaisille epäorgaanisille materiaaleille. Tutkimusmateriaalit voivat primääristen mineraali- ja malminäytteiden ohella olla mm. sedimenttejä, prosessointijakeita, metalliseoksia, rikastushiekkoja, kuonia, tuhkia, pölyjä, rakennusmateriaaleja ja muita tuotteita. GTK analysoi myös vettä, jonka stabiilien isotooppien avulla voidaan tutkia erityisesti pinta- ja pohjavesien hydrologisia yhteyksiä ja radiogeenisten erilaisia geo- ja biogeokemiallisia reaktiota.

Tutkimusaiheita

 • Malminetsintä
 • Mineraaliteollisuus
 • Metallurgia
 • Ydinjätteiden loppusijoitustutkimus
 • Geoenergia
 • Sekundääristen raaka-aineiden hyötykäyttö
 • Maanrakentaminen
 • Ympäristögeologia
 • Kierrätys

Palvelujen sisältö

 • Mineraloginen karakterisointi sekä raaka-ainepotentiaali
 • Materiaalien haitta-ainessisältö ja muut riskitekijät
 • Isotooppianalytiikka mineralisaatioiden iän, fluidien alkuperän ja malminmuodostukseen liittyvien prosessien tutkimukseen
 • Isotooppi- ja hydrogeokemialliset tutkimukset
 • Materiaalien 3D-rakennetutkimus röntgentomografiamenetelmällä

Miten hyödyt?

 • Saat tarkan arvion malminäytteesi rakenteesta ja näytteeseen liittyvistä jatkojalostuksen kannalta olennaisista prosesseista. Tietoja tarvitaan malmien rikastusprosessien suunnitteluun ja rikasteiden jatkojalostuksen pohjaksi.
 • Pystyt tekemään tarkemman riskiarvion projektista.
 • Saat tiedon prosessin sivutuotteista ja niiden jatkokäyttömahdollisuuksista.

Palveluun liittyvät tutkimusinfrastruktuurit

Menetelmät