Euroopan geologinen tutkimuslaitos

Esittely

EU:n koordinaatio- ja tukitoimin rahoittama viisivuotinen A Geological Service for EU -projekti (GSEU) kehittää suunnitelman kestäviin arvoihin perustuvalle eurooppalaisten geologisten tutkimuslaitosten pysyvälle yhteistyöverkostolle, Euroopan geologiselle tutkimuslaitokselle.

Maankamara on osa jokaisen eurooppalaisen kokemusmaailmaa. GSEU palvelee eurooppalaista yhteiskuntaa tiiviissä yhteistyössä eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten sidosryhmien kanssa ja tukee sen vakaata vesi-, energia-, raaka-aine- ja vaaranhallinnan politiikkaa sekä kaikkia muita vaikutusaloja, jotka vaativat tietoa ja asiantuntemusta maankamarasta ja sen pinnan alta. GSEU edistää ympäristön kestävää käyttöä ja eurooppalaista sosiaalista hyvinvointia tämän palvelun avulla sekä tehokkaan ja kattavan geoalojen olemassa olevan, eurooppalaisen digitaalisen infrastruktuurin (EGDI) samanaikaisen kehittämistyön tukemana.

GSEU:n yleisenä tavoitteena on kehittää geologian aloille yleiseurooppalaisia, yhdenmukaistettuja aineisto- ja tietopalveluja kaikkialla Euroopassa keskittymällä kriittisiin raaka-aineisiin, geotermisiin energiavaroihin, kestävien energianlähteiden maanalaiseen varastointikapasiteettiin sekä hiilidioksidin sitomiseen, pohjaveteen ja sen laatuun, geologisiin ja ilmastonmuutokseen liittyviin tietoihin rannikkoalueiden haavoittuvuuden arviointia varten sekä geologisiin perustietoihin.

GTK osallistuu projektin osuuksiin, jotka koskevat maankamaran kriittisiä raaka-aineita, pohjavettä ja meren rannikkoalueita. Lisäksi se on mukana geotietoon perustuvan tieteellisen toimintakehyksen vahvistamisessa ja projektin kaikille yhteisissä osissa, kuten GSEU:n rakenteen ja toiminnan luomisessa, ja viestinnässä. GTK osallistuu keskeisellä asiantuntemuksellaan mm. projektin yhteydessä perustettavan Euroopan kestävän luonnonvarojen hallinnan huippuyksikön kehittämiseen. Yksikön tarkoituksena on tukea Yhdistyneiden Kansakuntien luonnonvarojen luokituksen (UNFC) ja YK:n resurssienhallintajärjestelmän (UNRMS) täytäntöönpanoa. GTK:n subarktisten ja arktisten alueiden tuntemuksen huippuosaamista taas tarvitaan pohjaveden laadun ja pohjavesiseurannan tietojen harmonisoinnissa ja tiedonkeruun digitalisoinnissa sekä rannikkoalueiden uusiutuvan energiantuotannon yksiköiden, kuten tuulivoimaloiden, sijoituspaikkatutkimuksissa.

Euroopan unionin Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittaman, Euroopan laajuisen EuroGeoSurveys-organisaation koordinoiman ja hollantilaisen TNO-tutkimuslaitoksen johtaman GSEU-projektin budjetti on noin 23,2 miljoonaa euroa. GTK osallistuu yhteistyöhön 48 kumppanin projektissa, jonka jäsenet ovat peräisin 35 eri Euroopan maasta. Lisätietoa voi ladata projektin englanninkielisestä verkkosivustosta https://www.geologicalservice.eu.

Vastuuvapauslauseke: ”Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) kantaa. Euroopan unioni ja avustuksen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.”

Yhteyshenkilö: Soile Aatos

Projektilistaukseen