Suonpohjien hiiliviisaan jälkikäytön suunnittelu (JälkiHiili)

Projektin tutkimusalue
Geoympäristö
Projektin kesto
01.05.2021 - 31.12.2023

Esittely

Energiaturpeen korjuun ripeän vähenemisen takia tulee nopealla aikajänteellä suuri määrä turvetuotantoalueita ja turvetuotantoon valmisteltuja alueita siirtymään muiden maankäyttömuotojen piiriin. Suopohjien maankäytön kohdekohtaisella ja alueellisella hiiliviisaalla suunnittelulla on mahdollisuus ylläpitää ja vahvistaa maankäyttösektorin hiilinieluja ja -varastoja. Koska jälkikäytön suunnittelun osalta aikaikkuna on lyhyt, on suunnittelun tueksi tärkeä kehittää joustavia ja helposti käytettäviä työkaluja.

Hankkeen päätavoite on vahvistaa turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotojen suunnittelua siten, että se mahdollistaa tehokkaan hiilen sitoutumisen jälkikäyttömuotojen optimaalisella kohdekohtaisella ja aluetason suunnittelulla. Hankkeella on kaksi yksityiskohtaisempaa tavoitetta. Ensimmäinen on jälkikäytön hiiliviisaan kohdesuunnittelun mahdollistaminen suopohjan ja ympäristön ominaisuuksien mukaan; päätuloksena työkalu, joka mahdollistaa kohdesuunnittelun suopohjan ominaisuuksien mukaan. Työkalun avulla maanomistaja voi omien tavoitteidensa mukaan optimoida maankäyttömuotojen sijoittelun kohteellisesti tai esimerkiksi ennakoida maa-alueiden hankinnan niin, että tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.

Toisena hankkeen tavoitteena on paikalliset synergiaedut huomioiva jälkikäytön alueellinen suunnittelu maakuntatasolla, jonka tuloksena luodaan tarinakartta turvetuotantoalueiden jälkikäytön alueellisesta ohjauksesta. Tällä pyritään optimoimaan olemassa olevien infrastruktuurien hyödyntäminen sekä mm. monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen kohdentamalla ennallistamis- ja kosteikkosuunnitelmat suojelu- ja virkistysalueiden läheisyyteen. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hanketta toteuttaa Geologian tutkimuskeskus, yhteistyökumppaneinaan EPV Bioturve Oy ja Trevian Hiilinielukiinteistöt I Ky.

Rahoittaja:

Projektilistaukseen