Kallio- ja väylärakentamisen tutkimukset

Rakennusurakoiden onnistunut budjetointi ja aikataulutus vaatii riittäviä taustatietoja. Kallio- ja väylärakentamisen tutkimukset tuottavat yhteen kootun tutkimus- ja mittausaineiston, joiden avulla projektin onnistunut läpivienti on mahdollista.

Tutkimuksissa selvitetään rakennettavan alueen epästabiilit alueet ja kalliolaadut sekä tuotetaan geologiaan ja geofysiikkaan pohjautuva kallioperän rikkonaisuus- ja riskiarvio.

Aineisto toimitetaan tilaajan tietojärjestelmiin sopivassa formaatissa. Raportti koostuu kirjallisesta osuudesta, alueen digitaalisista malleista sekä havaintoaineistosta.

Palvelun sisältö

  • Tutkimuksen suunnittelu
  • Olemassa olevan aineiston kokoaminen ja esitulkinta
  • Maastotutkimus sisältäen kallioperän litologian, duktiilin ja hauraan rakenteen tutkimuksen. Apuna mm. geofysiikan mittaukset, 3D fotogrammetrinen kuvantaminen, drone.
  • Aineiston analysointi ja tulkinta (rakenne- ja rakennusgeologia)
  • Kalliotilan tai kallioleikkauksen geologinen kuvailu ja riskinarviointi
  • Kallioresurssien soveltuvuuden selvittäminen rakennegeologisen tulkinnan kautta.
  • Tulosten raportointi ja mallit: kallioperän rakennettavuusmalli, heikkousvyöhykemalli, kallioperän lohkorakenne ja kallioperän hauraat ominaisuudet

Miten hyödyt?

  • Tunnet rakennettavan alueen ominaisuudet, sinulla on riittävät tiedot suunnittelua varten ja vältyt yllätyksiltä.
  • Tunnet rakennuskohteen kalliotilojen ja väylien turvallisuuteen liittyvät geologiset riskitekijät. Kerätty aineisto ja lopputuloksena syntyvä malli raportoidaan helposti käytettävässä ja asiakkaan kanssa sovitussa formaatissa.
  • Taloudelliset säästöt erityisesti pitkällä aikavälillä.