Undersökningarna av Finlands batterimineralpotential fortsätter

Geologiska forskningscentralen (GTK) startade i början av förra året ett Batterimineralprojekt på fyra år. Projektets mål är att bedöma potentiellt lönsamma fyndigheter av kobolt-, litium- och fjällgrafit i Finland samt identifiera nya områden, där det sannolikt finns förekomster. Undersökningarna är en del av GTK:s lagstadgade arbete och det svarar på det ökade behovet av batterier för elektrisk trafik och förnybar energiproduktion.

Batteriproduktionen behöver ny gruvverksamhet och Finland har alla förutsättningar att svara på behovet. Unika råvarureserver och stark kompetens inom gruvbranschen och den geologiska branschen säkrar att Finland har goda möjligheter att bli ett spetsland inom batterimarknaden i Europa.

”Utöver batterimineralen ökar elektrifieringen av världen starkt behovet av traditionella metaller såsom koppar och nickel”, berättar projektchefen för Batterimineralprojeketet, Perttu Mikkola.

Terrängundersökningar och nyanalysering av gammalt material är ett medel för bedömningen

Under fältsäsongen 2020 fokuseras terrängarbeten till Mellersta Österbotten, gränsområdet mellan Tavastland och Birkaland i Urjala, i området mellan Leppävirta och Kaavi samt Kides. Mera specifika undersökningar görs i Pälkäne, Savukoski och nordöstra Österbotten, dvs. Koillismaa (se den bifogade kartan). Coronavirusepidemin påverkar inte särskilt mycket de terrängarbeten som planeras.

Terrängarbetsområden för batterimineralprojektet 2020 och de viktigaste forskningsfrågorna som gäller malmpotentialen. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos.

I undersökningsområdet görs bland annat kartläggning av berggrunden, sökning av flyttblock, moränprovtagning och borrning av berggrund. Dessutom mäts berggrundens elektriska och magnetiska egenskaper och tätheten med geofysikens metoder. De undersökningsmetoder som används varierar enligt undersökningsområdets storlek, befintligt material och det intressanta mineralet i fråga. De som bor i området och markägarna informeras om terrängundersökningarna innan de påbörjas.

Parallellt med terrängundersökningarna fortsätter man utredningsarbetet som gäller nya, tills vidare okända förekomstområden genom att analysera GTK:s databaser och arkiverade prover. Man kan utreda mycket genom att behandla material som samlats i GTK:s databaser under årens lopp, men för att kontrollera idéer och modeller skapade utifrån gamla prov krävs alltid traditionellt terrängarbete och provtagningar. Om de zoner som undersöks grundligt inom projektets uppgörs dessutom tredimensionella geologiska modeller, som bidrar till att underlätta förståelsen av berggrundens uppkomst och struktur och därmed identifiera presumtiva områden med djupare belägna malmfyndigheter.

Ny information om berggrunden kan utnyttjas på många sätt

”Vid sidan av kartläggning av malmpotentialen kan man ha nytta av den till exempel vid utnyttjande av bergsvärme, bedömning av stenmaterialets art och naturturism inom till exempel programmet Unesco Geopark. Fastän malmpotentialen skulle visa sig vara svag, behövs den information som insamlas”, konstaterar Mikkola.

Mer information:
Chef för enheten lösningar inom mineralekonomi Pasi Heino, tfn 029 503 3440, pasi.heino@gtk.fi
Projektchef Perttu Mikkola, tfn 040 566 8017, perttu.mikkola@gtk.fi
Batterimineralprojektets webbplats: http://projects.gtk.fi/akku