Processkemi

Inom den processkemiska forskningen utförs identifiering och uppföljning av den fysikalisk-kemiska interaktion som sker i anrikningsprocessen.

De elektro- och ytkemiska fenomen som förekommer i mineralslammet i olika processkeden (bl.a. malning, flotation, lösning) kan ha betydande inverkan på anrikningsresultaten.

Centrala fenomen som undersöks är kemikalieadsorption, pH, hydrofobi samt oxidations-reduktionsreaktioner på ytor av olika mineral och mineralslam. Varje mineral har sitt eget optimala flotationsområde, och det är möjligt att påverka deras flotationsegenskaper och separeringens selektivitet genom att reglera och kontrollera slamförhållandena.

Resurser för processkemi:

  • Elektrokemiska mätningar (mineralelektroder, redox, pH, zeta-potential, voltammetri)
  • Hydrofobi och ytspänning (kontaktvinkelmätningar, dynamiska och statiska ytspänningsmätningar)
  • Ytundersökning (kvartskristallmikrovåg (QCM), spektrometriska metoder (miniSIMS, FTIR)
  • Miniflotation och elektroflotation
  • Viskositet
  • Processvatten (jon- och kemikaliehalter)