Geologiska fältarbeten på Åland under sommaren 2020

Under fältsäsongen 2020 kommer Geologiska forskningscentralen att utföra berggrundskarteringar och drönarfotografering av berghällar främst inom obebyggda områden i Geta, Vårdö, Lumparland och Föglö.

Preliminära undersökningar utförs under tiden 26.–29.5. och 22.–26.6., medan det huvudsakliga fältarbetet sker under perioden augusti–september.

Geologiska forskningscentralen (GTK) startade i början av 2019 det fyraåriga forskningsprojektet KYT KARIKKO, vars mål är att utveckla nya metoder för kartläggning av berggrundens sprickighet i olika skalor, samt att generera nya data i relation till berggrundens spricksystem och egenskaper. Projektet finansieras av Geologiska forskningscentralen och det nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering (KYT2022).

Inom KYT KARIKKO projektet studeras berggrundens stora strukturer med hjälp av fjärranalys på basen av t.ex. topografiskt LiDAR och aerogeofysiskt material. Detaljerade fältundersökningar av mindre strukturer utförs med hjälp av drönarfotografering och traditionella karteringsmetoder. De detaljerade undersökningarna har riktats till olika områden i södra Finland med goda berggrundsblottningar och i detta avseende lämpar sig den Åländska berggrunden väl. Under sommaren 2019 utfördes motsvarande undersökningar inom Ingå och Lovisa undersökningsområden.

Som en delmålsättning testas och utvecklas nya och effektivare metoder för att samla in och analysera data på spricksystem. Genom att jämföra data från olika bergarter, områden och i olika skalor siktar man på att identifiera mönster som kan användas för att modellera och förutspå berggrundens sprickighetsegenskaper. Data och resultat som projektet producerar kommer att publiceras offentligt och därmed kunna utnyttjas inom flera olika områden som t.ex. berggrundens byggbarhet, miljöfrågor, grundvattenundersökningar och bergvärmepotential.

Undersökningarna på Åland utförs av GTK i samarbete med den landskapsregeringen och Åbo Akademi. Studieområden har valts för att dels tjäna projektets målsättningar men även så att resultaten kan vara till en direkt nytta för Åländska intressen.

 

Mer information:

Chef för enheten energi och bygglösningar (GTK) Hannu Lahtinen, tfn +358 29 503 5260, hannu.lahtinen@gtk.fi
Projektchef (GTK) Nicklas Nordbäck, tfn +358 29 503 5261, nicklas.nordback@gtk.fi
ÅLR Miljöbyrån miljöingenjör Stig Abrahamsson, + 358 18 25 162, stig.abrahamsson@regeringen.ax

Områden för fältarbeten inom KYT KARIKKO projektet 2020.