Tillgång till kritiska råvaror

För att uppnå klimatmålen och utveckla teknologierna behövs rikligt med råvaror. Vår forskning fokuserar på kritiska råvaror och på främjandet av tillgången till strategiska råvaror.

Kädet pitelemässä muovikompassia

Med kritiska råvaror avses många sällsynta metaller som behövs bland annat i projekt som gäller förnybar energi, digital industri samt rymd- och hälsoteknologi. Det är viktigt med aktuell och forskningsbaserad information om mineralförekomster och värdekedjor som innehåller dessa metaller med tanke på en ren övergång och försörjningsberedskapen.

Den finländska och europeiska industrin är beroende av tillgången till mineral- och metallförädlade produkter. EU vill förbättra den regionala tillgången till kritiska råvaror och därigenom sin självförsörjning. EU-kommissionens lagstiftningshelhet om kritiska råvaror (Critical Raw Materials Act) som utarbetats för att främja detta stärker ytterligare behovet av forskningsdata om kritiska råvaror.

Vi vet att berggrunden i Finland har en god mineralpotential, men på grund av att berggrunden är svagt exponerad känner vi inte helt till mineralpotentialen.

GTK strävar efter att producera ny information om den regionala mineralpotentialen, det vill säga om geologiska processer som har lett till att det har uppkommit mineralförekomster. Forskningen fokuserar på kritiska råvaror.

Mineralsystemmodeller och innovationer som bygger på vår högklassiga forskning effektiviserar en resultatrik letning efter kritiska råvaror. Vi utvidgar mineralsystemmodelleringen genom att använda geometallurgi, förutse användningen av mineral och tillämpa principen om miljömässig och social koncession. Vi tillhandahåller också process- och utnyttjandeundersökning av primär- och sekundärmaterial samt bl.a. livscykelshantering av batterimineral i våra laboratorier och i vår provfabrik Mintec.

Dessutom producerar vi information och förståelse om flaskhalsar och sårbarheter i industrins värdekedjor. Vi följer utvecklingen inom den finländska mineralsektorn och producerar aktuell information och lägesbild i anslutning till den.

Ta kontakt med dig

Kontakta en expert

Tulosyksikön päällikkö
+358295032327
Johtaja, tiede ja innovaatio
+358295030109