Åldersprover på berggrunden

Sammanfattning av materialets innehåll:Hela delar av stenar och separeringsprodukter som uppkommit då de processerats.
Ursprungligt användningssyfte:Fastställande av den geologiska åldern för sten.
Geodatatjänst för materialet:Isotopmaterial för berggrunden (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:The information given consists of location data, rock type, method, mineral analyzed, age results, comments and references. "Published Sm-Nd isotope data" comprise Sm-Nd data procuded at GTK since 1981, which mostly are used to constrain the origin of crust.
Volym:2 550 st.
Upplösning (provtäthet):Oregelbunden, platsbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från år 1964
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Stenprover (delar av stenar) förpackade i trälådor (hela stenar) och processeringsprodukter i små plastburkar
Identifiering av provet:Laboratorienummer
Resursens adress:Offentliggjorda provtagningspunkter och provdata på kartan: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Materialets förvaringsplats:Otnäs, Esbo
Nyckelord:berggrund, absolut ålder, isotoper, åldersbestämning
Historik: http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/isotope_data_of_finnish_bedrock.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Enligt avtal
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, geodata gtk.fi
Metainformationens datering:17.1.2020