Gå till innehåll

Borrkärnor från djupborrningar (Arkiv för borrkärnor)

Sammanfattning av materialets innehåll:Fasta stenprover som tagits av berggrunden med borrprovtagningsutrustning för malmprospektering, bergbyggande och övrig undersökning av berggrunden.
Ursprungligt användningssyfte:I proverna undersöks de dominerande stenarterna och värdemineralerna i hela hålets längd och stenarternas struktur observeras. Vid behov utförs olika mätningar för att kartlägga stenens egenskaper och man tar delprover för fortsatta undersökningar (t.ex. kemisk eller mikroskopisk analys).
Geodatatjänst för materialet:Berggrundsborrningar (Hakku)
Analyseringsuppgifter för materialet:Proverna i arkivet för borrkärnor fotograferas och täthetsmätningar kan även utföras. Petrofysikaliska laboratoriemätningar av borrkärnor (avgiftsbelagd).
Volym:> 36 000 borrprovtagningar
Upplösning (provtäthet):Oregelbunden, platsbunden
Omfattning:Riksomfattande
Provtagningsår (tidsreferens):Från 1920-talet
Provernas fysiska form och förvaringsförhållanden:Stenprover förpackade i trälådor (borrkärnor)
Identifiering av provet:Borrhålets kod
Resursens adress:Provtagningspunkter och analysresultat i karttjänsten: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Materialets förvaringsplats:Arkiv för borrkärnor Loppi, delvis i Rovaniemi
Nyckelord:geologi, borrning, djupborrning, borrhål, borrkärna, litologi, strukturer, mineraler, provtagning, analyser, petrofysik, kartläggning
Historik:http://tupa.gtk.fi/paikkatieto/meta/national_drill_core_archive.html
Villkor för tillgänglighet och användning/Begränsningar av offentlig tillgänglighet:Det finns möjlighet att undersöka arkiverade borrkärnor i Loppis forskningslokaler. För undersökningsbesök debiteras apparat-, arbetskrafts- och övernattningskostnader enligt prislista. Provtagning är möjligt enligt villkor.
Ansvarig instans:Geologiska forskningscentralen, mikko.savolainen@gtk.fi / kairasydanarkisto@gtk.fi
Kontaktperson:Mikko Savolainen
Metainformationens datering:15.1.2020