Reaktiivinen kulkeutumismallinnus

Luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvät prosessit aiheuttavat kuormitusta ympäristölle. Ennakkotutkimusten ja mallinnuksen avulla toiminnan aiheuttama kuormitus voidaan arvioida ja tämän tiedon avulla prosessi pystytään rakentamaan ja optimoimaan siten, että ympäristövaikutukset pysyvät kestävän kehityksen mukaisina.

Reaktiivinen kulkeutumismallinnus koostuu spatiaalisesta pitoisuuksien arvioinnista aikasarjana sekä tutkimukseen pitoisuuksien ja yhdisteiden muuttumisesta ajan funktiona.  Tutkimustuloksena on kokonaisnäkemys, joka sisältää kemian ja mineralogian tulokset sekä niiden tulkinnat. GTK:n tarjoama riippumaton palvelu on vaativa tutkimustyö, joka on kansainvälisesti ainutlaatuinen.  

Kulkeutumismallinnuksen tuloksia käytetään mm. vedenpuhdistusmenetelmien valinnassa ja optimoinnissa. Laite- ja rakentamisinvestoinnit pystytään ennakkotiedon avulla ohjaamaan potentiaalisiin ja riskien toteutuessa kalliisiin ongelmakohtiin. 

Kaivosprojekti, jonka ympäristövaikutukset pyritään systemaattisesti jo alkuvaiheessa huomioimaan ja minimoimaan, saavuttaa helpommin sosiaalisen ja eri sidosryhmien hyväksynnän. 

Palvelun sisältö

  • Tutkimus selvittää aineiden kulkeutumisen ja reaktiot kulkeutumisen aikana 2D/3D-ympäristössä. 
  • Hydrogeologinen tutkimus virtausmallin pohjaksi  
  • Vesikemiallinen tutkimus reaktiivisen mallin lähtöaineistoksi  
  • Mineraloginen tutkimus reaktiivisen mallin lähtöaineistoksi  
  • Virtausmallinnus ja aineiden pitoisuuksien mallinnus jakautumiskertoimien perusteella  
  • Reaktiivinen mallinnus  
  • Tutkimustulosten tulkinta ja raportointi 

Miten hyödyt? 

  • Osaat arvioida tutkimustulosten perusteella kaivoksen synnyttämät päästöt ja niiden vaikutukset ympäristöön. Pystyt luottamaan siihen, että kaivostoimintasi on kestävän kehityksen mukaista. 
  • Tiedät ympäristövaikutusten kannalta olennaisimmat investointikohteet. Saat tarvittavat tiedot päästöjen hallintamenetelmien suunnittelemiseksi.  
  • Kaivosprojekti saa helpommin sosiaalisen hyväksynnän.