Tekopohjavesitutkimukset

Tekopohjavesi on oikein hyödynnettynä ympäristöystävällinen ja kustannustehokas ratkaisu vesivarojen kestävään hallintaan alueilla, missä luontaiset pohjavesivarannot eivät ole riittävät vesihuollon tarpeisiin.

Tekopohjavesi on pohjavettä, jota tehdään lisäämällä pohjavesiesiintymän luontaista antoisuutta esimerkiksi imeyttämällä käsittelemätöntä tai esikäsiteltyä pintavettä muodostumaan tai keräämällä ja imeyttämällä sadekaudella satava vesi hallitusti ja kontrolloidusti pohjavesiesiintymään.

Tekopohjavedellä voidaan vastata kasvavan vedensaannin haasteisiin niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Tekopohjavesiratkaisut mahdollistavat vesivarojen ympärivuotisen kestävän hallinnan myös alueilla, missä sadanta ei ole jakautunut tasaisesti koko vuodelle ja kuivuusjaksot saattavat pidentyä ilmastonmuutoksen seurauksena. Tekopohjavesiratkaisuilla voidaan myös hallita tai minimoida pohjaveden liikakäytöstä syntyneitä ongelmia, kuten pohjaveden suolaantumista ja maanvajoamista.

Palvelun sisältö

  • Tekopohjavesihankkeen ensi vaiheen geologiset ja hydrogeologiset tutkimukset
  • Pohjavesimuodostuman virtausmallinnus
  • Tekopohjaveden geokemia
  • Merkkiainekokeet
  • Isotooppitutkimukset

Miten hyödyt

  • Osaat arvioida, soveltuuko pohjavesiesiintymä tekopohjaveden tuottamiseen.
  • Tiedät, miten raakaveden imeyttäminen vaikuttaa pohjaveden virtaukseen, muodostuman antoisuuteen ja luontaisen pohjaveden laatuun.
  • Varmistat, että tekopohjaveden imeytys on ympäristölle turvallinen.