Kohteelliset suo- ja turvemaiden selvitykset

Suo- ja turvemaiden kestävän ja resurssiviisaan käytön lähtökohtana on tarkka ja ajantasainen tieto turvevarannoista ja suoalueesta. Tietoa tarvitsevat soita ja turvetta hyödyntävät toimijat, konsultit, maankäytön suunnittelijat ja viranomaiset.

Soiden ja turvevarantojen perus- ja nykytilaselvityksillä määritellään vertailutaso ja toiminnan aloittamiseen vaikuttavat tekijät, liittyi toiminta sitten esimerkiksi metsätalouteen, resurssien käyttöön, turvetuotantoalueen jälkikäyttöön, suojeluun tai ennallistamiseen. Asiakkaalle räätälöidyt selvitykset antavat vankan tietopohjan toimintaan ja sen suunnitteluun. Palveluun voidaan yhdistää myös esimerkiksi happamien sulfaattimaiden ympäristöriskien arviointi. Palvelun avulla hahmotat varantosi, suoalueen ominaispiirteet ja mahdolliset reunaehdot, joihin toiminnassa pitää kiinnittää huomiota.

Tutkimusalueita

 • Turvevarantoarviot (raaka-aine, hiilivaranto, jälkikäyttöalue jne.): sisältää maastokartoituksen, näytteenoton, analyysin ja mallintamisen asiakkaalle räätälöitynä.
 • Suon nykytilaselvitykset, joissa arvioidaan suoaltaan tai -kohteen nykytila ja muut taustatiedot
 • Seurantatutkimukset (nykytila vs. historia)
 • Turvenäytteenotto
 • Drone-maatutkasovellutukset eri vaiheiden tuotantoaluesuunnitteluun

Palvelun sisältö

 • Asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja inventoitavan alueen taustamateriaalien selvitys
 • Tutkimusten suunnittelu, koordinointi ja toteutus
 • Kohteelliset suo- ja turveselvitykset: turvekartoitus, näytteenotto ja analyysipalvelut, turpeen määrä ja laatu sekä suon pinta- ja pohjatiedot, suokartat ja mallinnukset
 • Tutkimusaineistojen analyysi ja raportointi

Miten hyödyt?

 • Tunnet kohteesi varannot, nykytilan ja erityispiirteet.
 • Saat vaihtoehtoja kustannustehokkaalle ja kestävälle toiminnalle.