Sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristökelpoisuusselvitykset sekä jätejakeiden optimointi

Kaivostoiminnan elinkaaren kaikissa vaiheissa tarvitaan puolueettomaan asiantuntemukseen ja tutkittuun tietoon perustuvaa ympäristömuutosten arviointia. GTK:n avulla pystytään arvioimaan kokonaisvaltaisesti koko projekti tai sen osia.

Maaperän, pohjaveden, puro- ja järvisedimenttien luontaisen vaihtelun ja olosuhteiden tuntemus ennen kaivostoimintaa luovat perustan läpinäkyvälle vaikutusten ja riskien arvioinnille ja prosessin suunnittelulle. Yksityiskohtaisemmat sivukivien ja rikastushiekkojen ympäristöselvitykset määrittävät miten aineksia tulee kunkin projektin yhteydessä käsitellä, jotta ympäristölle syntyy mahdollisimman vähän kuormitusta.  

Palveluiden sisältö 

  • Kaivannaisjätteen ympäristökelpoisuusmääritykset 
  • Mineralogiset-, kemialliset- ja liukoisuustutkimukset 
  • Happamien valumavesien muodostumispotentiaali 
  • Sivukivien pysyvyyden luokittelu kivilajiluettelon tai tapauskohtaisen menettelyn perusteella 

Miten hyödyt? 

  • Vältyt yllätyksiltä ja osaat suunnitella projektin etukäteen paremmin. Saat ennen projektin alkua arvion selvityksen sivukiviin ja rikastushiekkoihin liittyvistä huomioitavista seikoista.  
  • Saat selville sivukivien ja rikastushiekkojen jatkokäyttömahdollisuudet.