Geofysiska laboratoriet

Geofysikaliska laboratoriemätningar ger information om petrofysiken, dvs. om berggrundens och jordmånens egenskaper. Informationen kan utnyttjas vid geofysikalisk tolkning och modellering samt i geologiska tillämpningar av olika slag i anknytning till bl.a. mineralisering i berggrunden eller undersökning av geotermiska egenskaper samt för att mäta strålning från sedimentära avlagringar som avspeglar miljöns tillstånd.

Det geofysiska laboratoriet har en mångsidig laboratorieutrustning som uppfyller internationella mått och en kompetent personal, vars expertis utnyttjas både i GTK:s egna projekt och av externa kunder och samarbetspartner.

Laboratoriemätningarna indelas i basmätningar och specialmätningar. Basmätningarna består av mätning av densitet, magnetisk susceptibilitet, remanent magnetisering och elektrisk resistivitet, dvs. specifik resistans. Dessa mätningar utförs på GTK:s tre verksamhetsställen i Esbo, Kuopio och Rovaniemi. Till specialmätningar räknas bl.a. olika mätningar av magnetiska egenskaper hos stenar och sediment, samt mätningar av geotermik, gammastrålning, porositet, den seismiska p-vågens hastighet, vilka endast görs i laboratoriet i Esbo. Laboratorierna är dessutom utrustade med ett heltäckande urval instrument för prover samt med borr- och inriktningsutrustning för ytprovtagning i terrängen.

Prislista för geofysiska laboratoriemätningar

Metoder

Specialmätningar (Esbo laboratorium)